Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM)

 


Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM - Integrated Pest Management) wg GMP/GHP, HACCP, ISO22000.

 

Szkodniki, w jakiekolwiek działalności mogą powodować bardzo duże szkody. Dla sektora żywnościowego obecność szkodników jest niedopuszczalna, ze względu na zagrożenia jakie one ze sobą niosą.

 

Celem wdrożenia Programu Zwalczania Szkodników jest zapobieganie pojawieniu się szkodników na terenie obiektu, w maksymalnym stopniu jaki jest możliwy. Utrudnienie dostępny szkodników , oraz niwelowanie warunków sprzyjających ich wstępowaniu stanowić powinno podstawę Programu. Działania w tym zakresie nie ograniczają się jedynie do kontroli, ale poprzez wprowadzenie określonych standardów działania oraz właściwych procedur oraz szkolenie pracowników do poprawy jakości poprzez wyeliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe wdrażanie Zintegrowanych programów zwalczania szkodników. Powszechnie obecnie znane jako Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM - Integrated Pest Management oraz kontrola szkodników Pest Control, są one częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice, GMP) dla branży spożywczej. Stanowi ona bowiem warunek wstępny dla procedur opierających się na systemie HACCP.System HACCP, zgodnie z Dyrektywą 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r., obowiązuje w sektorze produkcji żywności w państwach Unii Europejskiej od 1996 r. Na każdego działającego w łańcuchu żywnościowym (od wytwórcy surowców do dostarczenia do konsumenta produktu gotowego) nałożono obowiązek wprowadzenia w życie i stosowania jako elementu poprawiającego stan sanitarny systemu opartego o zasady HACCP, a na jednostki nadzorujące - jego ocenę (Gliniewicz 2002). Komisarze unijni, którzy 28 lutego 2003 r. zakończyli tzw. misję porównawczą w Polsce, wyraźnie podkreślili, że u nas, tak jak winnych krajach UE, system zarządzania jakością HACCP musi być wdrożony we wszystkich obiektach, w których odbywa się produkcja żywności, bez względu na ich wielkość i branżę. Zgodnie z obowiązującą ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 634 ze zmianami) obowiązek wdrożenia systemu HACCP od przyszłego roku mają jedynie duzi i średni producenci z branży żywieniowej. Nowelizacja zmierza do zmiany tego zapisu. Według projektu, od dnia akcesji wdrożony i udokumentowany system HACCP będą musieli posiadać wszyscy zajmujący się dystrybucją, handlem, cateringiem, prowadzeniem stołówek i restauracji.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest to system zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, stanowiący usystematyzowane postępowanie poprzez analizę potencjalnych zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji, wytyczenie miejsc - etapów w procesie, gdzie te zagrożenia mogą wystąpić, określenie, które z nich stanowią krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta. Zasady systemu mogą być uwzględniane w systemach zapewnienia jakości ogólnej, tj. zarówno jakości zdrowotnej jak i jakości handlowej produktów.

System zabezpieczeń przed szkodnikami który stosujemy oparty jest na zasadach zintegrowanej walki ze szkodnikami - IPM ( Integrated Pest Management - integrowane metody zwalczania szkodników) i jest zgodny z zasadami GMP/GHP i HACCP

Zwalczanie szkodników musi dotyczyć całego środowiska, w którym przebiega proces produkcji i dystrybucji żywności, ponieważ system HACCP wymaga, aby stosowane przez nas procedury zapobiegły skażeniu produktu w każdym etapie tego procesu. Wybierając odpowiednią strategię zwalczania szkodników zgodną z systemem HACCP bierzemy pod uwagę wszystkie zagrożenia zarówno od strony szkodników, jak i przyjętych metod zwalczania.


Wymóg wstępny systemu HACCP : zwalczanie szkodników

Stopień wdrożenia i skuteczność programów wymogów wstępnych należy oceniać podczas układania i wdrażania systemu HACCP, zwracając szczególną uwagę na następujące i najważniejsze "wymogi wstępne":
 • szkolenia personelu,
 • higiena osobista,
 • czyszczenie i dezynfekcja,
 • zwalczanie szkodników.
GMP/GHP są to opisane i codziennie wdrażane procedury, których celem jest zagwarantowanie, że czynniki świadczące o złym stanie sanitarnym powinny być wyeliminowane, aby nie doprowadzić do powstania zagrożenia dla wytwarzanych produktów. Np. muchy przenoszą różne mikroorganizmy odpowiedzialne za choroby pochodzenia pokarmowego, więc ich obecność w pomieszczeniu produkcyjnym jest niedozwolona. Obecność i liczebność szkodników należy ciągle monitorować.

Monitoring jest to regularne wykonywanie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów aktywności szkodników w celu uzyskania podstawowych danych, które potrzebne są do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników. Są trzy metody monitoringu:
 1. wywiad, za pośrednictwem koordynatora programu zwalczania szkodników, który będzie pozostawał w stałym kontakcie z firmą DDD. Każde zauważenie szkodników, ich śladów żerowania, odchodów i innych oznak występowania musi być natychmiast zgłaszane koordynatorowi przez pracowników zakładu i zapisywane przez koordynatora w specjalnie do tego celu przeznaczonym zeszycie pt.: "Informacje o aktywności szkodników na terenie zakładu". Na podstawie tych i innych informacji zostaną przeprowadzone odpowiednie działania przez firmę DDD.
 2. inspekcja wizualna przeprowadzana przez pracowników firmy DDD w czasie roboczych wizyt /serwisów/
 3. przegląd urządzeń do monitorowania -pułapek, lamp owadobójczych oraz karmników deratyzacyjnych / stacji trutek / przez pracowników firmy DDD zgodnie z przyjętym "Harmonogramem czynności związanych z obsługą urządzeń do monitorowania aktywności szkodników". Jeśli wyniki odczytów zawartych w raportach programowych będą wskazywać, że istnieje zagrożenie, wtedy częstotliwość wizyt pracowników firmy DDD zostanie zwiększona nawet do jednej tygodniowo, aby zapewnić właściwą realizację programu.

Celem monitoringu aktywności szkodników jest:
 • rozpoznanie obecności szkodnika: określenie gatunku szkodnika i zlokalizowanie miejsc jego występowania;
 • oszacowanie wielkości populacji szkodnika na podstawie odczytów z urządzeń monitorujących oraz oznak występowania;
 • określenie zmian liczebności populacji szkodnika w czasie, w terenie i w obiektach zakładu;
 • określenie skuteczności działań korygujących, jeśli np. wcześniej zastosowane zabiegi nie przyniosły oczekiwanego wyniku;
 • określenie skuteczności wdrożonych procedur awaryjnych (= interwencyjnych);
 • wskazanie naturalnych wrogów szkodnika i potencjalnych szkodników (mysz może być najgroźniejszym szkodnikiem po wytępieniu szczurów);
 • określenie warunków, które doprowadziły do powstania problemu: dostępny pokarm (niewłaściwe składowanie odpadków), woda (kałuże), kryjówka (zbędne składowiska odpadków i rumowisko), itp.;
 • określenie decyzji i praktyk ludzkich, które wpłynęły na zmianę liczebności populacji szkodników i na skuteczność programu ich zwalczania (np. sąsiednia budowa, zmiany w ukształtowaniu terenu, świeżo założony skład złomu na terenie zakładu, itp.);
 • określenie, czy zmiany pogodowe (np. związane z porami roku) wpływają na skuteczność zwalczania szkodników, a jeśli tak, to jak? (np. obfite opady, ciężka zima: mniej kryjówek, utrudniony dostęp do pokarmu).
Pomiary aktywności szkodników w obiektach zakładu objętego programem ochrony przed szkodnikami są prowadzone w regularnych odstępach czasowych za pomocą urządzeń służących do monitorowania aktywności szkodników:
 • lepowych pułapek na owady biegające,
 • pułapek z atraktantami pokarmowymi i/lub feromonami,
 • lamp owadobójczych / rodzaj lampy musi być dostosowany do miejsca wywieszenia /
 • karmników deratyzacyjnych / stacji trutek /
 • chwytaczy gryzoni (= pułapek żywołownych na gryzonie).
Monitoring powinien być prowadzony w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania, w tym także dokładną dezynsekcję i deratyzację. Od Zespołu HACCP i współpracującej z nim firmy DDD wymaga się podjęcia skutecznych działań prewencyjnych i następnie działań korygujących określonych przez GMP/GHP oraz przyjęty program zwalczania szkodników.

Podczas wykonywania zabiegów nasi pracownicy stosują się do wszystkich ogólnych oraz wewnątrz zakładowych instrukcji bezpieczeństwa pracy, są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pozwalający na zachowanie właściwej higieny podczas wykonywania swoich czynności.

Na podstawie identyfikacji występujących szkodników, lub możliwości ich wystąpienia jesteśmy w stanie określić rodzaj materiałów i metod które zostaną zastosowane do zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. Umożliwia to wyeliminowanie warunków pozwalających na aktywność szkodników wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Stosowane przez nas detektory na owady biegające to pułapki lepowe z substancją wabiącą opartą na bazie feromonów. Detektory posiadają atest PZH jako nie zawierające insektycydów i innych substancji chemicznych. Do monitorowania aktywności gryzoni stosujemy stacje deratyzacyjne, które zgodnie z procedurą przytwierdza się na stałe do podłoża, zamyka i właściwie oznacza. Rozmieszczane są zgodnie z obowiązującymi zasadami. W stacjach trutek umieszczamy rodentycydy, które posiadają atest PZH lub MZiOS. Plany pomieszczeń z zaznaczonym rozmieszczeniem urządzeń monitorujących są na terenie obiektu i są aktualizowane. Wszystkie stacje są kontrolowane , czyszczone , naprawiane , uzupełniane podczas systematycznych kontroli.

Częstotliwość wykonywania serwisów :
Częstotliwość przeprowadzania serwisów na obiektach wynika z biologii szkodników, których cykl rozwojowy trwa u karaczanów od ok. 2 do 4 tygodni w zależności od czynników zewnętrznych . Wczesne wykrycie śladów ich obecności pozwala na wykonanie zabiegów zwalczających już w momencie wychwycenia przez system monitorujący ich aktywności, co gwarantuje w połączeniu z profilaktyką pełną skuteczność wykonywanych usług. Aby system monitorujący działał prawidłowo musi być przynajmniej jeden raz w miesiącu kontrolowany pod kątem stanu technicznego zainstalowanych urządzeń oraz ilości wyłożonych preparatów i monitorów, dostosowywanych nieprzerwanie w zależności od populacji występujących szkodników

Działając zgodnie z zasadami IPM i HACCP w pierwszej kolejności wybieramy zawsze metody, które są:
 • najmniej szkodliwe dla zdrowia ludzi,
 • najmniej szkodliwe dla środowiska;
 • zagwarantują trwałe rozwiązanie problemu;
 • nie wymagają zastosowania pestycydów.
 • są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
Wszystkie zebrane podczas wizyty naszych specjalistów informacje dotyczące zarówno kompletnych danych o wykonywanych usługach oraz dane o aktualnym poziomie aktywności szkodników i zalecenia wykonania dodatkowych czynności są uzupełniane po każdej wizycie w pozostawionej na obiekcie dokumentacji technicznej.
Lista działań korygujących, którą otrzymuje przedstawiciel obiektu po każdej naszej wizycie zawiera zalecenia w celu zabezpieczenia owado- i szczuroszczelności oraz właściwego stanu higieniczno-sanitarnego. Ważne jest zachowanie owado- i szczuroszczelności pomieszczeń przez zakładanie w otworach(drzwi, okna, wentylacja) właściwych barier blokujących dostęp szkodników do pomieszczeń oraz sprawne i częste usuwanie odpadów poprodukcyjnych (przy odpowiednim zabezpieczeniu ich przed szkodnikami),właściwe przechowywanie opakowań i odpowiednie warunki magazynowania żywności.
Z kierownikiem obiektu ustalane są terminy wykonania zaleceń. Przy kolejnej Naszej wizycie wykonanie zaleceń sprawdzane jest przez naszych pracowników i odnotowywane w dokumentacji. Zabiegi sanitarne powinny być wykonywane w obiekcie wysprzątanym, dlatego też o obecności pracowników firmy DDD w obiekcie powiadamiani są ich kierownicy odpowiednio wcześniej. Ocena skuteczności zabiegów przeprowadzana jest każdorazowo po wizycie naszych pracowników na obiekcie. Oceniana jest skuteczność zastosowanej metody poprzez inspekcję wizualną, wywiad oraz dalszy monitoring po zabiegach. W przypadkach gdy zastosowana metoda nie przyniosła oczekiwanych rezultatów uruchamiana jest procedura awaryjna, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Efektywność zastosowanego programu oceniamy brakiem dowodów aktywności szkodników Wyniki omawiane są zawsze z klientem.
Wdrożony system bezpieczeństwa wyrobów - HACCP - może być elementem systemu jakości wg norm ISO serii 9000 będącego już elementem konkurencyjności wyrobów na rynku, czy tez Total Quality Management (TQM), w którym wszyscy pracownicy danej jednostki organizacyjnej są zaangażowani w rożne aspekty jakości.

Zagrożenia od szkodników i pestycydów
W systemie HACCP zaleca się ograniczanie liczby zabiegów chemicznych do niezbędnego minimum, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia nimi żywności.

Metody zwalczania szkodników muszą być wybrane ostrożnie po dokładnej ocenie zagrożeń od strony szkodników. Widać tu wyraźnie, że system HACCP identyfikujący zagrożenia od szkodników i od używanych przeciw nim pestycydów wymusza od firm DDD stosowanie integrowanej metody zwalczania szkodników (IPM).


USŁUGI ZABEZPIECZANIA PRZED SZKODNIKAMI W śWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

W dokumencie " Codex Alimentarius-General Principles of Food Hygiene", stanowiącym zbiór zaleceń FAO/WHO dotyczących zachowania warunków przy produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności w p. 5.7 zwraca się uwagę na konieczność wprowadzania skutecznego i ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w i wokół zakładów żywnościowych W dokumencie Alinorm 97/13, opracowanym przez Komitet Kodeksu Żywnościowego, w rozdz. 6.3 podane jest, że celem dobrej praktyki higienicznej przy produkcji żywności jest stworzenie takiego środowiska, w którym szkodniki nie mogą bytować.Wdrażamy i nadzorujemy Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM - Integrated Pest Management), prowadzimy działania z zakresu PEST CONTROL (kontrola występowania szkodników). Indywidualnie opracowujemy Program Zwalczania Szkodników dla każdego z naszych klientów.

 

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami Poznań

IPM poznań

Integrated Pest Management Poznań

PEST CONTROL Poznań

kontrola występowania szkodników Poznań

Program Zwalczania Szkodników Poznań